Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu implementácie stratégie CLLD podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja pre konečných užívateľov z územia MAS Združenia Termál

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA ZDRUŽENIA TERMÁL VYHLASUJE VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 2 LEADER NSK

Kód výzvy: MASZT/2019/01

Miestna akčná skupina Združenia Termál (ďalej len „MAS ZT“) vyhlasuje dňa 22.1.2019 na
základe rozhodnutia Riadiaceho výboru MAS Združenia Termál Výzvu na predkladanie
projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja
2 LEADER NSK na rok 2019 v termíne od 22.1.2019 do 18.2.2019 pre opatrenia :
Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku,
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,
Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 10:00 hod. do
14:00 v priestoroch kancelárie / sídla MAS Združenia Termál -Nám.MR. Štefánika1, 941 45
Maňa.

Rozpočet:
V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho
samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho
kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území
Nitrianskeho kraja v znení neskorších zmien a v príslušných ustanoveniach Programového
manuálu 2 LEADER NSK.

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ
  opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky,
  oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah
  pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového
  manuálu 2 LEADER NSK (ďalej „PM 2“).
 • Žiadosť sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) v kancelárii / sídle MAS
  Združenia Termál: Nám.MR. Štefánika1, 941 45 Maňa. Žiadosti je možné predkladať len
  v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
  Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle
  zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty uvedené v PM 2
  a schválené Riadiacim výboromMAS Združenia Termál.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie
  dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu
  žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Združenia
  Termál, adresa: Nám.MR. Štefánika1, 941 45 Maňa, telefón: 0908 771 987, e-mail:
  mozdikova@rra-nitra.sk, a na stránke www.maszt.sk
 • Manažér MAS: Ing. Dáša Mozdíková

Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prílohy:

Dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci nástroja LEADER NSK2 budú opäť i v roku 2018 využité pre rozvoj územia Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) uzavrel s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) Zmluvy o poskytnutí dotácií na podporu implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Združenia Termál v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017. Obe zmluvy nadobudli účinnosť dňa 8.6.2018.

MAS Termál získala pre rok 2018 dve dotácie: jednu pre opatrenia 1,2,3 vo výške 38 969,- Eur. Tieto finančné prostriedky z rozpočtu NSK prispejú k rozvoju územia MAS a pomôžu zlepšiť a skvalitniť podmienky života miestnych obyvateľov i turistov. Druhá dotácia pre opatrenie 4 nástroja LEADER NSK2 je vo výške 7 600,- Eur. Bude využitá pre podporu projektu regionálnej spolupráce MAS Termál s partnerskou MAS – Dvory a okolie.

V rámci získanej dotácie Miestna akčná skupina ZDRUŽENIA TERMÁL vyhlási  VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK pre opatrenie 1. Obnova obcí dňa 6.7.2018. 

Podrobnejšie informácie o výzve a jej podmienkach, text výzvy vrátane povinných príloh bude po jej vyhlásení k dispozícií na stránke www.maszt.sk.  Viac informácií je možné získať i na telefónnom čísle 0908 771 987 alebo na e-mailovej adrese mozdikova@rra-nitra.sk.

 

 

 

                                                              

        Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Termál: nitriansky mikroregión, ktorý dokáže zaujať

27Nitriansky región Termál je napriek svojej malej veľkosti schopný konkurovať krásam okolitých miest. Svoj názov nedostal nadarmo. V mikroregióne sa nachádzajú ložiská termálnych prameňov, ktoré sú na Slovensku skutočným unikátom.

Pod oblasť Termálu spadá niekoľko kúpeľných obcí, azda najznámejšou je Podhájska, ktorá zaznamenala za posledné roky nevídaný rozmach. Je obľúbená tak medzi domácou ako zahraničnou klientelou. Jej termálne kúpele liečia širokú škálu ochorení, od dýchacích až po ochorenia pohybového aparátu, pričom sú otvorené v letných aj zimných mesiacoch.

Práve v zime si môžete horký kúpeľ spestriť aj lyžovačkou v neďalekej obci Čechy. Tamojší lyžiarsky vlek je pri vhodných snehových podmienkach otvorený denne. Vďaka umelému zasnežovaniu ponúka aj možnosť večerného lyžovania, po ktorom sa môžete občerstviť v bufete. To však zďaleka nie je všetko. Hneď oproti svahu sa nachádza i rybník, ktorý poskytuje možnosť zimného korčuľovania. Výlet môžete zavŕšiť jazdou na koni na miestnom ranči, kde si na svoje prídu najmä najmenší.

Ak ste fanúšikom tradícií našich predkov, v mikroregióne Termál nebudete mať núdzu. Susedná obec Veľké Lovce sa totiž svojich tradícií nevzdala a každoročne v Dome ľudového bývania organizuje Fašiangové slávnosti. Veselá muzika, pečené jaternice, klobásy a v neposlednom rade veľmi chutné šišky sa miešajú s radostným smiechom sprievodných masiek.

Hneď na skok je obec Trávnica, ktorá je so svojimi štyrmi kaštieľmi, parkmi a rybníkmi ideálnym miestom pre tichý a nerušený oddych. Neďaleký Dolný Ohaj zase disponuje podzemnými ložiskami termálnej vody s plánmi na relaxačno-oddychovú zónu. Priľahlá obec Pozba je zase známym pútnickým miestom. Tamojšia studnička podľa legendy vrátila voda zrak nejednému slepcovi.

Pod Mikroregión Termál spadá celkovo 13 obci, z ktorých každá má vskutku svoju zaujímavosť. Obce sa spojili a s cieľom rozvíjať cestovný ruch idú príkladom iným regiónom na Slovensku.
Ak ste ešte Termál nenavštívili, rozhodne neváhajte. Prekvapí vás.

O zaujímavostiach  a možnostiach, ktoré ponúka turistom a návštevníkom mikroregión Termál, bol spracovaný krátky propagačný  film. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

Výzvu na predkladanie ponúk – Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa – projektová dokumentácia

Názov zákazky:

„Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa – projektová dokumentácia“

Popis zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie k výstavbe/revitalizácii oddychovej zóny na ulici Mlynská v obci Maňa.

Cieľom vybudovania/revitalizácie je:
1.    zlepšiť hydrogeologické vlastnosti prírodného jazera, vyčistiť dno, upraviť brehy, sprístupniť vodnú plochu. Zámerom je kultivácia tejto prírodnej lokality, odstránenie nevhodných krovín, dosadba stabilizačných drevín a porastov.
2.    využiť predmetné územie vyčlenené ÚPD obce na rekreačné účely, spojiť chov rýb s využitím voľného času detí, vytvoriť raj detskej radosti, v kruhu rodinných piknikov.

Rybník je regionálnou jedinečnosťou dediny, je miestom ducha požitavskej dediny, miestom pri vode. Ideový námet úprav vytvorili študenti FZKI, SPU v Nitre. Stal sa východiskom riešenia prostredníctvom komunitnej dohody.

Súbory na prevzatie:

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD (t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU) PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV Z ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZDRUŽENIA TERMÁL

„Miestna akčná skupina Združenia Termál“

vyhlasuje 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD (t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU) PODPORENEJ Z DOTÁCIE  NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV Z ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZDRUŽENIA TERMÁL              

Kód výzvy: MASZT/2017/01

Miestna akčná skupina Združenia Termál (ďalej len „MAS ZT“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 30.5.2017 na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru MAS Združenia Termál zo dňa 30.5.2017 výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 30.5.2017 do 27.6.2017 pre opatrenia : 

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 Príjímanie ŽoNFP bude od 9:30 do 15:00 v priestoroch kancelárie/ sídla MAS Združenia Termál (Nám.MR. Štefánika1, 941 45 Maňa). 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 919/2017/OSČ medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Združenia Termál v celkovej sume 37 285,-EUR EUR pre túto výzvu. 

Špecifický cieľ (číslo a názov cieľa podľa Stratégie CLLD MAS)

Opatrenie NSK

Počet podpor. projektov

Spolufin. užívateľom (v %)

Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Celkové oprávnené výdavky (v EUR) :

Dotácia NSK

Spolufin. užívateľmi

Spolu

  

 

3.1,3.2,1.4

1. Obnova obcí

9

5% (obce)

3 325

26 600

29 925

1 575

31 500

1

2% (ostatní)

 0

3 430

3 430

70

3 500

0

30% (podnik.)

0

0

0

0

0

  

 

1.3

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

0

30% (podnik.)

0

0

0

0

0

1

2% (ostatní)

3 430

0

3 430

70

3 500

Chod MAS 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS

1

0% (MAS)

500

0

500

0

500

Spolu

12

 

7 255

30 030

37 285

1 715

39 000

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Riariacim výborom MAS Združenia Termál dňa 30.5.2017 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.maszt.sk,   

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a pod.) sú uvedené v aktuálnej verzii Usmernenia 2 LEADER NSK,
 • ŽoNFP sa predkladá osobne v dvoch vyhotoveniach (1 originál a 1 kopia) v sídle MAS Združenia Termál (Nám. M.R. Štefánika 1, 941 45  Maňa, mozdikova@rra-nitra.sk). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
 • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky povinné výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
 • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Stratégie CLLD neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v sídle MAS Združenia Termál, adresa Nám. M.R. Štefánika 1, 941 45  Maňa, telefón 0908 771 987, e-mail mozdikova@rra-nitra.sk.
 • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Ing. Dáša Mozdíková

V Mani, dňa 30.5.2017

Ing. Jozef Baranovič, predseda o. z. MAS Združenia Termál

 

Prílohy: